subject : 중학교 영어 걱정되시지요? date : 2021-10-22 [19:15]
name : admin
file : hit : 217
    2021년 10월 27일 예비중 세미나가 있습니다                                       *시간: 오후 7시30분,                                                                   *참석여부 문자: 010* 6518* 7770 으로 꼭 문자주세요                                  많은 참석 부탁드립니다!! 
  소중한 아이의 영어교육 15년 경력 케이트엘에이가 가이드해주겠습니다. 
  
 케이트엘에이는 초중고등과정이 다 있습니다.!! 
 
 
: 케이트 엘에이 학생 영재고 토플시험 결과!
: 영어 단어가 너무 어려워요.